Vyberte stránku

ZEPTERHRA

Pravidlá súťaže akcie „Zepter súťaž“

Tieto pravidlá upravujú súťažnú akciu nazvanú „Zepter súťaž“ (ďalej aj „Akcia“) a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto Akcie v Slovenskej republike.

I. Usporiadateľ Akcie

Usporiadateľom Akcie „Zepter súťaž“ je spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO : 54992958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 8859/B.

II. Trvanie Akcie

Akcia „Zepter súťaž“ prebieha od 01. 2. 2023 do 31. 12. 2023.

 III. Účasť v Akcii

1. Každý účastník Akcie „Zepter súťaž“ svojou účasťou v Akcii vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, má trvalý pobyt v Slovenskej republike a dosiahla vek 18 rokov. Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a reprezentanti Usporiadateľa Akcie a ich rodinní príslušníci.

3. Účasť na Akcii vzniká :

a) vyplnením vytlačeného herného kupónu s označením „Zepter súťaž“ a jeho odovzdaním reprezentantovi Usporiadateľa alebo zaslaním na Zákaznícke centrum ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

b) vyplnením on-line herného kupónu a odoslaním on-line herného kupónu na www.zepterhra.sk.

4. Účastník sa môže zúčastniť Akcie len vtedy, ak vyplní všetky povinné údaje na hernom kupóne s označením „Zepter súťaž“. Tlačený herný kupón je možné získať u reprezentantov ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. alebo na herných miestach Usporiadateľa Akcie označených promo materiálmi alebo môžu byť zaslané poštou s pozvánkou na prezentačnú akciu priamo zákazníkovi Usporiadateľa. On-line herný kupón je umiestnený na internetovej stránke www.zepterhra.sk. Účastníci akcie prostredníctvom tlačených herných kupónov alebo on-line herných kupónov majú neobmedzenú možnosť zaradiť sa do žrebovania. V prípade, že bude vyžrebovaných viac kupónov rovnakého účastníka Akcie, účastník získa len jednu výhru, a to výhru s najlepším poradím (čl. IV. ods. 3 pravidiel).

5. Na vytlačenom hernom kupóne s označením „Zepter súťaž“ je nutné vyplniť všetky údaje. Povinné údaje na každom vytlačenom hernom kupóne sú meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefónne číslo, email, dátum a podpis. Na on-line hernom kupóne je nutné vyplniť všetky údaje. Povinné údaje na každom jednom on-line hernom kupóne sú meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefónne číslo a dátum.

6. Do Akcie budú zaradené všetky úplne vyplnené tlačené či on-line herné kupóny s dátumom od 1.2.2022 do 31. 12. 2023 doručené Usporiadateľovi najneskôr do 15.1.2024.

7. Usporiadateľ Akcie nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z chybne vyplnených kupónov, alebo za nesprávne údaje vyplnené zákazníkom.

8. Účasť v Akcii nie je podmienená zakúpením tovaru od Usporiadateľa Akcie.

IV. Výherca, výhry v súťaži a odovzdanie výhier

1. Žrebovanie z kupónov, ktoré boli riadne vyplnené a boli v určenej lehote riadne doručené, prebehne pod dohľadom hodnotiacej komisie Usporiadateľa najneskôr do 28.1.2024, kde budú tiež vyžrebovaní výhercovia uverejnení na internetovej stránke www.zepterhra.sk/vyhercovia.

2. Usporiadateľ Akcie odovzdá výhry najneskôr do 45 kalendárnych dní od uverejnenia vyhodnotenia Akcie na www.zepterhra.sk/vyhercovia.

3. Vyžrebovaní 100 účastníci Akcie získajú nasledujúce ceny v tomto pevne stanovenom poradí (výhry budú žrebované od poradového čísla 1 až po poradové číslo 100) :

  1. Zájazd na Zanzibar pre 2 osoby
  2. Svetelná terapia Bioptron Pro1  (PAG-990) v hodnote 2 609 €
  3. Čistička vzduchu TherapyAir iOn (PWC-570) v hodnote 875 €
  4. Čistička vody EdelWasser (PWC-670-GOLD) v hodnote 769 €
  5. Okuliare Zepter Smart Glasses v hodnote 539 €
  6. Svetelná terapia Medolight (Z4L) v hodnote 499 €
  7. – 100. Magic Glove (MIC-300-1) v hodnote 20 €

 4. Hodnoty vecných výhier sú uvedené podľa príslušného cenníka spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. platného ku dňu vyhlásenia tejto Akcie.

5. Usporiadateľ Akcie vyrozumie Účastníka akcie o výhre ihneď po uverejnení vyhodnotenia súťaže v uvedených termínoch na telefónnom čísle e-mailom, ktorý účastník uviedol, pri čom s ním dohodne termín a miesto prevzatia výhry.

6. Výhercovia všetkých cien účasťou v Akcii a prevzatím výhry udeľujú výslovný, bezplatný, časovo a miestne neobmedzený súhlas usporiadateľovi Akcie s využitím mena a priezviska výhercu, názvu kraja, kde sa nachádza bydlisko výhercov a s uskutočnením a využitím fotografií výhercov, ktoré vznikli v súvislosti s Akciou (napr. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie výhry), vo všetkých druhoch propagačných a reklamných materiálov Usporiadateľa Akcie v rôznych médiách (napr. noviny, časopisy, internet).

7. Daňovú povinnosť, súvisiacu s Akciou, preberá na seba Usporiadateľ Akcie.

8. Výhra musí byť prevzatá osobne, nie je ju možné previesť na inú osobu ani ju nie je možné zameniť za peniaze v hotovosti, resp. vymeniť za iný výrobok alebo výhru. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Právo na prevzatie výhry výhercom zanikne, ak si výherca neprevezme výhru osobne bez vážneho dôvodu v termíne dohodnutom s Usporiadateľom v súlade s bodom IV. ods. 5 týchto pravidiel.

9. Pre získanie výhry je potrebné súčasne splniť všetky podmienky uvedené v týchto herných pravidlách. Podmienkou pre prevzatie výhry je predloženie preukazu totožnosti.

V. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je Usporiadateľ súťaže – spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 54992958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 8859/B.

2. Súťažiaci účasťou v súťaži a odovzdaním vyplneného a podpísaného súťažného kupónu dáva Usporiadateľovi vyznačením na tomto kupóne súhlas :

a) so zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním osobných údajov súťažiaceho, a to konkrétne mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, veku a telefónneho čísla, a to pre účely evidencie súťažiacich, preverenia splnenie podmienok účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry a za účelom štatistického vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas súťažiaci udeľuje po dobu trvania súťaže a po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže.

b) So zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním osobných údajov súťažiaceho, a to konkrétne mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, veku, telefónneho čísla a emailu, a to pre účely zaslania obchodných oznámení, nových ponúk, katalógov a nových informácií o usporiadateľovi súťaže, a to formou listu, SMS, emailu, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonického rozhovoru. Tento súhlas súťažiaci udeľuje po dobu trvania súťaže a po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže. Poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a nie je podmienkou účasti v súťaži.

3. Súťažiaci vyplnením zaškrtávajúcej kolónky na tlačenom kupóne alebo na on-line hernom kupóne vyslovuje súhlas, že sa chce stať členom ClubLive100 a že sa zoznámil s podmienkami ClubLive100, ktoré sú zverejnené na www.zepter.sk. Žiadateľ a člen berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 54992958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 8859/B, je oprávnená zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúvať jeho osobné údaje v ním poskytnutom rozsahu podľa jeho prihlášky na účely plnenia jeho členstva v ClubLive100. Na tento účel je spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. oprávnená kontaktovať člena ohľadom informácií o klube, jeho aktivitách, produktoch a prieskumoch v akejkoľvek forme, najmä písomne, telefonicky, prostredníctvom GSM technológií vrátane SMS správ ako aj mobilných aplikácií, s čím žiadateľ súhlasí aj po dobu 10 rokov po skončení jeho členstva v ClubLive100.

4. Súťažiaci a žiadateľ o členstvo v ClubLive100 berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. môže spracúvať jeho osobné údaje na tento účel aj prostredníctvom sprostredkovateľov uvedených na www.zepter.sk a jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené aj orgánom verejnej moci vrátane súdnych exekútorov a notárov ako aj iným príslušným osobám.    

5. Súťažiaci a žiadateľ o členstvo v ClubLive100 svojim podpisom na tlačenom kupóne alebo vyplnením kolónky na on-line hernom kupóne potvrdzuje, že mu boli zo strany spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 54992958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 8859/B ako prevádzkovateľa osobných údajov poskytnuté informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov ako aj o jeho právach v zmysle všeobecne záväzných predpisov (v čase uzavretia tejto zmluvy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sú spolu s uvedenými predpismi k dispozícii aj na webstránke predávajúceho www.zepter.sk a sú dostupné aj na prevádzkarniach spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o..

 VI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto úplné pravidlá Akcie sú zverejnené na www.zepter.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii u reprezentantov Usporiadateľa súťaže. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru. Usporiadateľom súťaže je ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o..

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky čo pravidlá tejto Akcie, prípadne Akciu čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže bez uvedenia dôvodu.

3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka Akcie v prípade, ak by takýto účastník porušoval pravidlá Akcie, jednal v rozpore s dobrými mravmi alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa. Usporiadateľ má tiež právo vylúčiť takého účastníka Akcie, ktorý je z týchto činnosti dôvodne podozrivý.

4. Usporiadateľ je oprávnený z Akcie vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka, ktorý má v dobe vyhodnotenia Akcie voči Usporiadateľovi peňažné záväzky po lehote splatnosti.

V Bratislave, dňa 1.2.2023

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.